Faydalı Bilgiler / Kanun ve Yönetmenlikler

1. Özel güvenlik kimlik kartı: Bu kart özel güvenlik görevlisi olarak (ÖGG) çalışmaya başladığınızda mevzuat gereğince yetkilerinizi kullanmak için çalışma yerinizde yakanızda taşımanız zorunlu olan görev kimlik kartınızdır, bu kartı almak için eğitim kurumunda özel güvenlik kursunuzu tamamlamış ve ÖGG sınavında başarılı olmuş olmanız gerekmektedir daha  sonra, Eğitim kurumunuzdan sertifikanızı teslim alıp gerekli olan diğer evraklarla İl Emniyet Müdürlüklerine yada İl Jandarma Komutanlığına başvuruda bulunarak ÖGG kartınıza müracaat edebileceksiniz.

2. Dilekçe : Bu belge bulunduğunuz ilin emniyet/jandarma (evrakınızı hangi makama verecekseniz uygun olan) makamlara hitaben yazılacak, içeriği silahlı/silahsız eğitim aldığınızı ve eklerinde gereken evrakların listesi yazılı bir belge olup imzalamanız gerekiyor.

3. Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırma Formu : Bu belge sizinle ilgili bilgilerle iki nüsha olarak tanzim edilecek. Daha sonra iki surete de fotoğrafınızı yapıştırarak imzalamanız gerekiyor.

4. Nüfus cüzdanı sureti

5. Ruhsat harcı yatırıldığına dair makbuz : ÖGG Kimlik kartı  harcı diye de tanımlanan ve 2021 yılı için 986,00 TL olarak açıklanan ve büyük şehirlerde harç ve veraset işlemleri için belirlenmiş vergi dairesine, küçük şehirlerde valiliğin içindeki maliye veznesine “özel güvenlik” için olduğunu belirterek ücreti yatırdıktan sonra alacağınız dekontu belgelerinize eklemeniz gerekiyor. 

6. Sağlık raporu : bu raporun  tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu gerekmektedir. Başvurduğunuz hastanenin döner sermayesine ücreti yatırıldıktan sonra alınacak heyet raporu kağıdı ile ilgili polikliniklere ve heyete onaylatılması gerekiyor. Silahsızlarda ise 5 doktor imzalı olacak şekilde poliklinik raporu yeterlidir. Sağlık raporu “Özel Güvenlik Görevlisi Olur”, silahlılar için ayrıca “Ateşli Silah Taşımasında ve Bulundurmasında Sakınca Yoktur” ibareli ve asıl suret olması gerekiyor. Ayrıca rapor için başvururken yanınıza 2 Adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanınızı almayı unutmayınız.

7. Diploma fotokopisi : Eğitim durumunuzu ispatlayan, kurs merkezinize kayıt olurken fotokopisini verdiğiniz (silahsızlarda lise tastiknamesi de olabilir) belgenin onaylı hali isteniyor. Mezun olduğunuz şehirden başvuruyorsanız diplomanız/tastiknameniz hangisi varsa onun fotokopisi ile kendi okulunuza gidip “Aslı Gibidir” diye onaylatmanız gerekiyor.

Eğer başka şehirden müracaat ediyorsanız noter onayı gerekli. Daha önceden herhangi bir nedenle diplomanızı notere onaylattıysanız onun fotokopisi de geçerli olur.

8. Özel güvenlik temel eğitim sertifikası : Kurs merkeziniz tarafından tanzim edildikten ve ilgili vali yardımcısı tarafından onaylandıktan sonra aslını alıp diğer belgelerinize eklemeniz gerekiyor.

9. Biometrik fotoğraf : 4 adet vesikalık biyometrik resim

* İstenen belge adetlerinde il emniyetlerinin farklı uygulamaları olabilir, bu isteklere uymanız gerekir. Adayların belge hazırlamaya başlamadan önce kurs aldıkları merkezlerden gerekli evraklar hakkında bilgi almaları gerekmektedir.

 • Yazılı sınav için adaylar kendilerine bildirilen sınav merkezlerinde, belirtilen saatten 30 dakika önce sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Adayların gireceği sınav merkezleri, sınavdan önce belli olacaktır.
 • Sınava ucu açık iki kurşun kalem, uygun silgi ve kalemtıraşla gitmek gereklidir.
 • Sınav esnasında gözetmenlere soru sorulması, adayların kendi aralarında görüşmeleri ve kopya çekmeleri yasaktır. Sınavlar "a" ve "b" diye adlandırılan, aynı soruları içeren fakat diziliş sıraları farklı, iki ayrı soru kitabında toplanmıştır. Yan yana oturan adaylara "a" ve "b" soru kitapları ve cevap anahtarları dağıtılıp sınav sonunda toplanacaktır.
 • Silahsız olarak eğitim alan adayların sınavları sadece yazılı sınavdan oluşur. Bu sınavda 100 soru üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır.
 • Silahlı eğitim alan adayların da aynı şekilde 100 temel eğitim sorusu üzerinden 60 puan almaları gerekmekte olup ayrıca adayların 25 silah bilgisi sorusu ve 5 el atışla, atış becerilerinin ölçülmesinden oluşan iki aşamayı kapsar.
 • Sınav puanı 100 puan üzerinden, yarısı silah bilgisinden, diğer yarısı atış becerisinden verilir.
 • Adayların başarı puanı yazılı ve uygulamalı sınavdan aldıkları puanların toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, sınav ortalamasının en az altmış olması şartı aranır.
 • Yazılı sınavda sorulan ortak 100 sorudan 60 ve üstünde puan almış iseniz, silahlı kısmında başarısız da olsanız, sınav sonrası sertifikanızı silahsız olarak alabilirsiniz.
 • Sınava girerken adayın yanında sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya ehliyet bulunacaktır. Sınava kesinlikle cep telefonu getirilmeyecektir.
 • Silah bilgisi için yapılacak sınavlar en az iki gün sürecektir. Adaylara hangi gün poligonda olmaları gerektiği duyurulacaktır.
 • Silahlı eğitim alan adayların poligonda yapılacak sınavlarında 15 metre mesafeden hedefe 5 atış yapılacak ve hedefi tutan her atış 10 puan olarak değerlendirilecektir. Silahlı eğitim alanların yazılı sınavları tam puan olarak 150, atış sınavları tam puan olarak 50 üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı olmak için silah bilgisi dışındaki 100 sorudan en az 60 puan almak zorunludur. Yazılı 25 sorudan ve atıştan alınan puanların toplamının en az 60 olması gereklidir ki ortalama puan 60 ve üstü olsun, aksi halde başarısız olunacaktır.
 • Sınavların değerlendirme sonuçları internetten yayınlanmaktadır.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az sekiz yıllık ilköğretim,yada ortokul,lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Silahsız için en az 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Silahlı eğitim için en az 21 yaşını doldurmuş olmak
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sehtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vucüt ve akıl sağlığı ile özrü bulunmamak,
 • 14. maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.


0530 177 56 80

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder

2016 © megaozelguvenlik.com.tr. Tüm haklarımız saklıdır.